skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Minority Rights xóa Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Ethnic and Migration Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Personality traits and public support of minority rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality traits and public support of minority rights

Ziller, Conrad ; Berning, Carl C.

Journal of Ethnic and Migration Studies, 05/24/2019, pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2019.1617123

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Europe of Rights and Values? Public Debates on Sarkozy's Roma Affair in France, Bulgaria and Romania

Balch, Alex ; Balabanova, Ekaterina ; Trandafoiu, Ruxandra

Journal of Ethnic and Migration Studies, 03 August 2014, Vol.40(8), pp.1154-1174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2013.854691

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Probably Impossible': Multiculturalism and Pluralisation in Present-Day Japan

Ishiwata, Eric

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 December 2011, Vol.37(10), pp.1605-1626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2011.613334

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Culture in Multicultural Korea

Kim, Joon K

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 December 2011, Vol.37(10), pp.1583-1604 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2011.613333

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Participation Unconditioned by Inequality and Discrimination: The Case of Minorities-within-Minorities in Israeli-Arab Mixed Municipalities

Beeri, Itai ; Saad, Mansur

Journal of Ethnic and Migration Studies, 03 October 2014, Vol.40(10), pp.1526-1549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2013.871490

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associational Involvement, Social Capital and the Political Participation of Ethno-Religious Minorities: The Case of Muslims in Switzerland

Giugni, Marco ; Michel, Noémi ; Gianni, Matteo

Journal of Ethnic and Migration Studies, 03 October 2014, Vol.40(10), pp.1593-1613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2013.864948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...