skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 375  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Ethnic and Migration Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historicity and citizenship as conditions for national minority rights in Central Europe: old principles in a new migration context

Sloboda, Marián

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 September 2016, Vol.42(11), p.1808-1824 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2015.1132158

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Europe of Rights and Values? Public Debates on Sarkozy's Roma Affair in France, Bulgaria and Romania

Balch, Alex ; Balabanova, Ekaterina ; Trandafoiu, Ruxandra

Journal of Ethnic and Migration Studies, 11 November 2013, p.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2013.854691

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Probably Impossible’: Multiculturalism and Pluralisation in Present-Day Japan

Ishiwata, Eric

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 December 2011, Vol.37(10), p.1605-1626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2011.613334

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation-building and minority rights: Comparing West and East

Kymlicka, Will

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 April 2000, Vol.26(2), p.183-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/13691830050022767

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Culture in Multicultural Korea

Kim, Joonk.

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 December 2011, Vol.37(10), p.1583-1604 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2011.613333

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights in a plural society

Scarman, Lord

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 June 1978, Vol.6(3), p.248-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.1978.9975528

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hungarian Minority Protection System: A flexible approach to the adjudication of ethnic claims

Krizsa, Andrea

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 April 2000, Vol.26(2), p.247-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/13691830050022794

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic and Republic Identification in the Russian Federation and Ukraine: A Social Dominance Perspective

Fleischmann, Fenella ; Verkuyten, Maykel ; Poppe, Edwin

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 January 2011, Vol.37(1), p.23-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2011.521364

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Competing Imaginaries of Statehood: Roma, Ashkali and Egyptian (RAE) Leadership in Newly Independent Kosovo

Sigona, Nando

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 September 2012, Vol.38(8), p.1213-1232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2012.689177

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political rights of minority groups

Deakin, Nicholas

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 March 1972, Vol.1(3), p.189-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.1972.9975105

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational contention, domestic integration: assimilating into the hostland polity through homeland activism

Quinsaat, Sharon Madriaga

Journal of Ethnic and Migration Studies, 17 February 2019, Vol.45(3), p.419-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2018.1457433

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books

Critchley, Tom ; O'Higgins, Paul

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 March 1973, Vol.2(2), p.216-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.1973.9975203

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors' Introduction. The Roma in the New EU: Policies, Frames and Everyday Experiences

Sigona, Nando ; Vermeersch, Peter

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 September 2012, Vol.38(8), p.1189-1193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2012.689174

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books

Pollins, Harold ; Snow, C. P.

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 January 1972, Vol.1(2), p.164-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.1972.9975100

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books

Pollins, Harold ; Comyn, James ; Patterson, Sheila

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 March 1972, Vol.1(3), p.235-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.1972.9975120

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Parekh, Bhikhu ; Banton, Michael ; Boxill, Bernard ; Crowley, John ; Richmond, Anthonyh. ; Sterett, Susan ; Bousetta, Hassan ; Quispel, Chris ; Gächter, August ; Robinson, Vaughan ; Lloyd, Cathie ; Hazlehurst, Cameron ; Alexander, Claire ; Le Lohé, M.J. ; Olwig, Karen Fog ; Doomernik, Jeroen ; Kosten, Arthur ; Foster, Peter ; Imtiaz, Sharon ; Butler, Charlotte

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 April 1996, Vol.22(2), p.349-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.1996.9976543

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books

Firth, Rosemary ; Gullick, Charles ; Ballard, Roger ; Pollins, Harold ; Morrison, Lionel ; Chew, Shirley ; Calder, Angus ; Swanton, E. W. ; Reid, Vince ; Deakin, N. D.

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 September 1975, Vol.4(3), p.403-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.1975.9975395

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Coptic diaspora and the status of the Coptic minority in Egypt

Yefet, Bosmat

Journal of Ethnic and Migration Studies, 19 May 2017, Vol.43(7), p.1205-1221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2016.1228445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books

Deakin, N. D. ; Layton‐Henry, Zig ; Holdaway, Simon ; Fenton, Steve ; Brooks, Dennis ; Bhatti, F. M. ; Shepherd, Gavton ; Dixon, Pat ; Kanitkar, H. A. ; Jackson, Robert ; Austin, Hal ; Brown, John ; Hashmi, Farrukh

New Community, 01 June 1979, Vol.7(2), p.288-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-9586 ; DOI: 10.1080/1369183X.1979.9975577

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship Status, Ethno-National Origin and Entitlement to Rights: Majority Attitudes towards Minorities and Immigrants in Israel

Raijman, Rebeca

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 January 2010, Vol.36(1), p.87-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/13691830903123245

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 375  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (9)
 2. 1982đến1999  (8)
 3. 2000đến2004  (132)
 4. 2005đến2010  (210)
 5. Sau 2010  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (356)
 2. Bình xét khoa học  (19)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Banton, Michael
 2. Sigona, Nando
 3. Iosifides, Theodoros
 4. Triandafyllidou, Anna
 5. Koopmans, Ruud

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...