skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal Properties of Lead-Acid Battery Plastic Lightweight Concrete

Duaa E. Aljubori ; Suhair K. Al-Hubboubi ; Abeer I. Alwared

Engineering Journal, 01 December 2018, Vol.24(12), pp.35-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1726-4073 ; E-ISSN: 2520-3339

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...