skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Chủ đề: Mothers xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FEMINIST FRAMEWORKS AND TEACHER EDUCATION

Manicom, Ann

The Journal of Education, 1 March 1984, Vol.166(1), pp.77-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220574

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROJECT KIDDUM: EARLY INTERVENTION IN A HEALTH CARE SETTING

Tamir, Dov

The Journal of Education, 1 January 1981, Vol.163(3), pp.219-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220574

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EFFECTS OF A SYSTEMATIC SKILLS TRAINING PROGRAM ON THE COMMUNICATIONAL AND PARENTING SKILLS OF FOSTER MOTHERS

Levant, Ronald F. ; Slobodian, Paul E.

The Journal of Education, 1 January 1981, Vol.163(3), pp.262-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220574

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFANT INTERVENTION AND PARENT EDUCATION: THE NECESSITY FOR AN INTERDISCIPLINARY APPROACH

Derevensky, Jeffrey L.

The Journal of Education, 1 January 1981, Vol.163(3), pp.275-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220574

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...