skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Direct Marketing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the editor

Schultz, Don E.

Journal of Direct Marketing, 1994, Vol.8(1), pp.5-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-0591 ; DOI: 10.1002/dir.4000080103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Akhter, Syed H.
  2. Schultz, Don E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...