skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 243  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Democracy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HINDU NATIONALISM IN POWER?

Varshney, Ashutosh

Journal of Democracy, Oct 2014, Vol.25(4), pp.34-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2014.0071

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

India's Democracy at 70: Growth, Inequality, and Nationalism

Varshney, Ashutosh

Journal of Democracy, Jul 2017, Vol.28(3), pp.41-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2017.0043

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCOTTISH DEMOCRACY IN A TIME OF NATIONALISM

Gallagher, Tom

Journal of Democracy, Jul 2009, Vol.20(3), pp.56-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.0.0104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of nationalism

Ghia Nodia

Journal of Democracy, Oct 2001, Vol.12(4), pp.27-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2001.0076

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE USES OF HISTORICAL MEMORY

Davis, Eric

Journal of Democracy, Jul 2005, Vol.16(3), pp.54-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2005.0042

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The failure of third world nationalism

Addi, Lahouari

Journal of Democracy, Oct 1997, Vol.8(4), pp.110-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.1997.0066

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Democracy, and Memory Laws

Soroka, George ; Krawatzek, Félix

Journal of Democracy, Apr 2019, Vol.30(2), pp.157-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2019.0032

Toàn văn không sẵn có

8
Nurturing Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nurturing Nationalism

Nodia, G. O. (Georgii Otarovich)

Journal of Democracy, 2000, Vol.11(4), pp.169-173 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1086-3214 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jod.2000.0082

Toàn văn không sẵn có

9
The Return of Russian Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Return of Russian Nationalism

Dunlop, John B

Journal of Democracy, 1990, Vol.1(3), pp.114-122 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1086-3214 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jod.1990.0051

Toàn văn không sẵn có

10
India: Liberalism Vs. Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

India: Liberalism Vs. Nationalism

Varshney, Ashutosh

Journal of Democracy, 1992, Vol.3(3), pp.147-153 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1086-3214 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jod.1992.0037

Toàn văn không sẵn có

11
Nationalism and Democracy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Democracy

Nodia, G. O. (Georgiĭ Otarovich)

Journal of Democracy, 1992, Vol.3(4), pp.3-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1086-3214 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jod.1992.0053

Toàn văn không sẵn có

12
The Cruel Face of Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cruel Face of Nationalism

Pešić, Vesna

Journal of Democracy, 1993, Vol.4(4), pp.100-103 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1086-3214 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jod.1993.0053

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hungary's U-turn: retreating from democracy

Kornai, Janos

Journal of Democracy, 2015, Vol.26(3), pp.34-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE STRANGE ALLIANCE OF DEMOCRATS AND NATIONALISTS

Popescu, Nicu

Journal of Democracy, Jul 2012, Vol.23(3), pp.46-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0046

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kurdish question.(Peace and Democracy Party)

Updegraff, Ragan

Journal of Democracy, Jan, 2012, Vol.23(1), p.119-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE END OF THE POSTNATIONAL ILLUSION

Nodia, Ghia

Journal of Democracy, Apr 2017, Vol.28(2), pp.5-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2017.0019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISCOVERING THE "STATE-NATION"

Varshney, Ashutosh

Journal of Democracy, Vol.23(2), pp.162-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CITIZENSHIP RESTORED

Tismaneanu, Vladimir

Journal of Democracy, Jan 2010, Vol.21(1), pp.128-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's nationalists flirt with democracy.(Vladimir Putin)

Kolsto, Pal

Journal of Democracy, July, 2014, Vol.25(3), p.120-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

India's Democracy at 70: The Federalist Compromise

Tillin, Louise

Journal of Democracy, Jul 2017, Vol.28(3), pp.64-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2017.0045

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 243  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (9)
 2. 1996đến2000  (9)
 3. 2001đến2006  (41)
 4. 2007đến2012  (76)
 5. Sau 2012  (108)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (237)
 2. Bình xét khoa học  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ganguly, Sumit
 2. Anonymous
 3. Mungiu-Pippidi, Alina
 4. Nodia, Ghia
 5. Fukuyama, Francis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...