skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 163  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Democracy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLOMBIA AFTER URIBE

Posada-Carbó, Eduardo

Journal of Democracy, Jan 2011, Vol.22(1), pp.137-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEWS AND NOTES

Anonymous

Journal of Democracy, Jan 2010, pp.181-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PERILS OF POWER SHARING

Lebas, Adrienne

Journal of Democracy, Apr 2014, pp.52-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A SURPRISING LEFT TURN

Levitsky, Steven

Journal of Democracy, Oct 2011, pp.84-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2011.0064

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION WATCH

Anonymous

Journal of Democracy, Oct 2014, pp.177-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2014.0075

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE IMPACT OF ELECTION SYSTEMS

Carey, John ; Reynolds, Andrew

Journal of Democracy, Oct 2011, pp.36-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2011.0072

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION WATCH

Anonymous

Journal of Democracy, Apr 2014, pp.179-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION WATCH

Anonymous

Journal of Democracy, Oct 2013, Vol.24(4), pp.175-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2013.0062

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISABLING THE CONSTITUTION

Bánkuti, Miklós ; Halmai, Gábor ; Scheppele, Kim

Journal of Democracy, Jul 2012, pp.138-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0054

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLOSION, ATROPHY, OR REVOLUTION?

Shevtsova, Lilia

Journal of Democracy, Jul 2012, Vol.23(3), pp.19-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRENGTHENING CIVIL SOCIETY

Naing, Min

Journal of Democracy, Oct 2012, pp.135-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0080

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION WATCH

Anonymous

Journal of Democracy, Jan 2012, pp.176-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2012.0012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION WATCH

Anonymous

Journal of Democracy, Jul 2011, pp.173-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2011.0045

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION WATCH

Anonymous

Journal of Democracy, Oct 2011, pp.172-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2011.0073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BHUTAN'S DEFERENTIAL DEMOCRACY

Muni, S

Journal of Democracy, Apr 2014, pp.158-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASSESSING THE QUALITY OF ELECTIONS

Norris, Pippa ; Frank, Richard ; I Coma, Ferran

Journal of Democracy, Oct 2013, pp.124-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2013.0063

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EL SALVADOR'S BELEAUGUERED DEMOCRACY

Colburn, Forrest ; Cruz, Arturo

Journal of Democracy, Jul 2014, pp.149-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE DRC'S CRUMBLING LEGITIMACY

Dizolele, Mvemba ; Kambale, Pascal

Journal of Democracy, Jul 2012, pp.109-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTION WATCH

Anonymous

Journal of Democracy, Jan 2015, pp.191-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2015.0005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TECHNOLOGY IS NOT DEMOCRACY

Barkan, Joel

Journal of Democracy, Jul 2013, pp.156-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2013.0046

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 163  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anonymous
  2. Mcfaul, Michael
  3. Diuk, Nadia
  4. Reynolds, Andrew
  5. Friedman, Steven

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...