skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Democracy and Human Rights in Southeast Asia

James Gomez ; Robin Ramcharan

Journal of Current Southeast Asian Affairs, 01 January 2014, Vol.33(3), pp.3-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-1034 ; E-ISSN: 1868-4882

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An agreement to disagree: the ASEAN Human Rights Declaration and the absence of regional identity in Southeast Asia.(Report)

Davies, Mathew

Journal of Current Southeast Asian Affairs, 2014, Vol.33(3), p.107(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-1034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New developments in India-Myanmar bilateral relations?(Report)

Gottschlich, Pierre

Journal of Current Southeast Asian Affairs, 2015, Vol.34(2), p.139(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-1034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Myanmar: from antagonists to security partners?(Report)

Haacke, Jurgen

Journal of Current Southeast Asian Affairs, 2015, Vol.34(2), p.55(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-1034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resilience of the communist party of Vietnam's authoritarian regime since Doi Moi.(Report)

Nguyen, Hai Hong

Journal of Current Southeast Asian Affairs, 2016, Vol.35(2), p.31(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-1034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards the ASEAN community: assessing the knowledge, attitudes, and aspirations of Thai university student

Siraprapasiri, Pinn ; Thalang, Chanintira Na

Journal of Current Southeast Asian Affairs, 2016, Vol.35(2), p.113(35) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-1034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (5)
  2. ECONIS (ZBW)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. na Thalang, C.
  2. Haacke, Jurgen
  3. Nguyen, Hai Hong
  4. Pierre Gottschlich
  5. Haacke, Jürgen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...