skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Communications and Computer Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model of a Context-Aware Middleware for Mobile Workers

Moustafa, Esraa ; Rey, Gaetan ; Lavirotte, Stephane ; Tigli, Jean-Yves

Journal of Communications and Computer Engineering, March 15, 2017, Vol.5(4), p.29(16) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.4236/jcc.2017.54003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate Common Model--The Solution to Separate Concerns and Responsiveness in Dynamic Context-Aware System

Rey, Gaetan ; Do, The Can ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stephane ; Le Thanh, Nhan

Journal of Communications and Computer Engineering, March 15, 2017, Vol.5(4), p.44(16) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.4236/jcc.2017.54004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lavirotte, Stephane
  2. Rey, Gaetan
  3. Rey, Gaëtan
  4. Lavirotte, Stéphane
  5. Tigli, Jean-Yves

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...