skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Communication Disorders xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of oral sensory deprivation on stuttering behavior

Hutchinson, John M ; Ringel, Robert L

Journal of Communication Disorders, 1975, Vol.8(3), pp.249-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9924 ; E-ISSN: 1873-7994 ; DOI: 10.1016/0021-9924(75)90017-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation of the effects of temporal alterations in auditory feedback upon stutterers and clutterers

Hutchinson, John M ; Burk, Kenneth W

Journal of Communication Disorders, 1973, Vol.6(3), pp.193-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9924 ; E-ISSN: 1873-7994 ; DOI: 10.1016/0021-9924(73)90006-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jaw mechanics during release of the stuttering moment: Some initial observations and interpretations

Hutchinson, John M ; Watkin, Kenneth L

Journal of Communication Disorders, 1976, Vol.9(4), pp.269-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9924 ; E-ISSN: 1873-7994 ; DOI: 10.1016/0021-9924(76)90017-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns of nasalance in a sample of normal gerontologic subjects

Hutchinson, John M ; Robinson, Kaloha L ; Nerbonne, Michael A

Journal of Communication Disorders, 1978, Vol.11(6), pp.469-481 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9924 ; E-ISSN: 1873-7994 ; DOI: 10.1016/0021-9924(78)90021-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hutchinson, John
 2. Hutchinson, J.M.
 3. Hutchinson, John M
 4. Ringel, Robert L
 5. Burk, Kenneth

theo chủ đề:

 1. Psychology
 2. Male
 3. Adult
 4. Humans
 5. Feedback

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...