skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Engineering Sciences xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Cleaner Production xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method to ecodesign structural parts in the transport sector based on product life cycle management

Andriankaja, Hery ; Vallet, Flore ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoit; Eynard, Benoit (Editor)

Journal of Cleaner Production, May 2015, Vol.94, pp.165-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method to ecodesign structural parts in the transport sector based on product life cycle management

Andriankaja, Hery ; Vallet, Flore ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

Journal of Cleaner Production, 01 May 2015, Vol.94, pp.165-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.02.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vallet, Flore
  2. Le Duigou, Julien
  3. Eynard, Benoit
  4. Andriankaja, Hery
  5. Eynard, Benoît

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...