skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Chromatography A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Separation of polyethylene glycols and amino-terminated polyethylene glycols by high-performance liquid chromatography under near critical conditions

Wei, Y.-Z ; Zhuo, R.-X ; Jiang, X.-L

Journal of Chromatography A, 20 May 2016, Vol.1447, pp.122-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2016.04.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of oligomannuronic acids and oligoguluronic acids by high-performance anion-exchange chromatography and electrospray ionization mass spectrometry

Liu, Y ; Jiang, X L ; Cui, H ; Guan, H S

Journal of chromatography. A, 07 July 2000, Vol.884(1-2), pp.105-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; PMID: 10917428 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jiang, X-L
  2. Liu, Y
  3. Liu, Yan
  4. Zhuo, R.-X
  5. Cui, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...