skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Nhan đề tạp chí: Journal of China University of Geosciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Assessments of Trace Metals in Sediments from Dongting Lake, Central China

Yao, Zhigang ; Bao, Zhengyu ; Gao, Pu

Journal of China University of Geosciences, 2006, Vol.17(4), pp.310-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0705 ; DOI: 10.1016/S1002-0705(07)60004-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculating Pollution Indices by Heavy Metals in Ecological Geochemistry Assessment and a Case Study in Parks of Beijing

Qingjie, Gong ; Jun, Deng ; Yunchuan, Xiang ; Qingfei, Wang ; Liqiang, Yang

Journal of China University of Geosciences, 2008, Vol.19(3), pp.230-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0705 ; DOI: 10.1016/S1002-0705(08)60042-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Multivariate Statistical and Geostatistical Methods to Identify Spatial Variability of Trace Elements in Agricultural Soils in Dongguan City, Guangdong, China

Lei, Dou ; Yongzhang, Zhou ; Jin, Ma ; Yong, Li ; Qiuming, Cheng ; Shuyun, Xie ; Haiyan, Du ; Yuanhang, You ; Hongfu, Wan

Journal of China University of Geosciences, 2008, Vol.19(4), pp.343-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0705 ; DOI: 10.1016/S1002-0705(08)60067-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang Hengjun
  2. Qingfei, Wang
  3. Hongfu, Wan
  4. Jun, Deng
  5. Shuyun, Xie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...