skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Black Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African religions in Brazil, negotiation, and resistance: A look from within

Lopes, Nei

Journal of Black Studies, July, 2004, Vol.34(6), p.838-860 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9347

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gods, Ancestors, and Hermeneutics of Liberation in Ayi Kwei Armah’s Two Thousand Seasons

Mtshali, Khondlo

Journal of Black Studies, November 2009, Vol.40(2), pp.171-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/0021934707307835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afrocentricity and African spirituality.(Special Issue: 13th Cheikh Anta Diop Conference: Selected Proceedings)

Mazama, Mambo Ama

Journal of Black Studies, Nov, 2002, Vol.33(2), p.218-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9347

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yorùbá Influences on Haitian Vodou and New Orleans Voodoo

Fandrich, Ina J

Journal of Black Studies, May 2007, Vol.37(5), pp.775-791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/0021934705280410

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Images of African traditional religions and Christianity in 'Joe Turner's Come and Gone' and 'The Piano Lesson'

Rudolph, Amanda M.

Journal of Black Studies, May, 2003, Vol.33(5), p.562-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9347

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mazama, Mambo Ama
  2. Lopes, Nei
  3. Rudolph, Amanda M.
  4. Mtshali, Khondlo
  5. Fandrich, Ina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...