skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Biomedical Informatics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing requirements engineering for patient registry software systems with evidence-based components

Lindoerfer, Doris ; Mansmann, Ulrich

Journal of Biomedical Informatics, July 2017, Vol.71, pp.147-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0464 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2017.05.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From user needs to system specifications: Multi-disciplinary thematic seminars as a collaborative design method for development of health information systems

Scandurra, I. ; Hägglund, M. ; Koch, S.

Journal of Biomedical Informatics, 2008, Vol.41(4), pp.557-569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0464 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2008.01.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical issues in public health informatics: implications for system design when sharing geographic information

Ölvingson, Christina ; Hallberg, Jonas ; Timpka, Toomas ; Lindqvist, Kent

Journal of Biomedical Informatics, 2002, Vol.35(3), pp.178-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0464 ; DOI: 10.1016/S1532-0464(02)00527-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lindoerfer, D
  2. Timpka, T
  3. Scandurra
  4. Koch, S
  5. Ölvingson, Christina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...