skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Biomechanics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vagal nerve stimulation reduces anterior mitral valve leaflet stiffness in the beating ovine heart

Swanson, Julia C ; Krishnamurthy, Gaurav ; Itoh, Akinobu ; Escobar Kvitting, John-Peder ; Bothe, Wolfgang ; Miller, D. Craig ; Ingels, Neil B

Journal of Biomechanics, 26 July 2012, Vol.45(11), pp.2007-2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9290 ; E-ISSN: 1873-2380 ; DOI: 10.1016/j.jbiomech.2012.04.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In vivo dynamic strains of the ovine anterior mitral valve leaflet

Rausch, Manuel K ; Bothe, Wolfgang ; Kvitting, John-Peder Escobar ; Göktepe, Serdar ; Miller, D Craig ; Kuhl, Ellen

Journal of biomechanics, 07 April 2011, Vol.44(6), pp.1149-57 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-2380 ; PMID: 21306716 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbiomech.2011.01.020

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

QUANTIFICATION OF IN VIVO MITRAL VALVE MATERIAL PROPERTIES USING INVERSE FINITE ELEMENT ANALYSIS

Krishnamurthy, Gaurav ; Ennis, Daniel B ; Itoh, Akinobu ; Bothe, Wolfgang ; Swanson, Julia ; Miller, D. Craig ; Ingels, Neil B

Journal of Biomechanics, 2008, Vol.41, pp.S119-S119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9290 ; E-ISSN: 1873-2380 ; DOI: 10.1016/S0021-9290(08)70119-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myofiber angle distributions in the ovine left ventricle do not conform to computationally optimized predictions

Ennis, Daniel B ; Nguyen, Tom C ; Riboh, Jonathan C ; Wigström, Lars ; Harrington, Katherine B ; Daughters, George T ; Ingels, Neil B ; Miller, D. Craig

Journal of Biomechanics, 2008, Vol.41(15), pp.3219-3224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9290 ; E-ISSN: 1873-2380 ; DOI: 10.1016/j.jbiomech.2008.08.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Miller, D. Craig
  2. Miller, D Craig
  3. Ingels, Neil B.
  4. Bothe, Wolfgang
  5. Krishnamurthy, Gaurav

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...