skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Biological Inorganic Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of heme c attachment on heme conformation and potential

Zoppellaro, Giorgio ; Andersson, Karl Kristoffer

Zoppellaro, Giorgio Andersson, Karl Kristoffer . Influence of heme c attachment on heme conformation and potential. Journal of Biological Inorganic Chemistry. 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/s00775-018-1603-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Elliott, Sean
  2. Andersson, K.
  3. Zoppellaro, Giorgio
  4. Andersson, Kk
  5. Elliott, Sean J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...