skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Biological Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

G0/G1 Switch Gene 2 Regulates Cardiac Lipolysis

Heier, Christoph ; Radner, Franz P W ; Moustafa, Tarek ; Schreiber, Renate ; Grond, Susanne ; Eichmann, Thomas O ; Schweiger, Martina ; Schmidt, Albrecht ; Cerk, Ines K ; Oberer, Monika ; Theussl, H-Christian ; Wojciechowski, Jacek ; Penninger, Josef M ; Zimmermann, Robert ; Zechner, Rudolf

The Journal of biological chemistry, 23 October 2015, Vol.290(43), pp.26141-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 26350455 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M115.671842

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Maximal Inhibition of SERCA2 Ca 2+ Affinity by Phospholamban in Transgenic Hearts Overexpressing a Non-phosphorylatable Form of Phospholamban
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maximal Inhibition of SERCA2 Ca 2+ Affinity by Phospholamban in Transgenic Hearts Overexpressing a Non-phosphorylatable Form of Phospholamban

Brittsan, Angela G. ; Carr, Andrew N. ; Schmidt, Albrecht G. ; Kranias, Evangelia G.

Journal of Biological Chemistry, 04/21/2000, Vol.275(16), pp.12129-12135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.275.16.12129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Cardiac-specific Overexpression of a Superinhibitory Pentameric Phospholamban Mutant Enhances Inhibition of Cardiac Function in Vivo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiac-specific Overexpression of a Superinhibitory Pentameric Phospholamban Mutant Enhances Inhibition of Cardiac Function in Vivo

Zhai, Jing ; Schmidt, Albrecht G. ; Hoit, Brian D. ; Kimura, Yoshihiro ; Maclennan, David H. ; Kranias, Evangelia G.

Journal of Biological Chemistry, 04/07/2000, Vol.275(14), pp.10538-10544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.275.14.10538

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional cardiac lipolysis in mice critically depends on comparative gene identification-58

Zierler, Kathrin A ; Jaeger, Doris ; Pollak, Nina M ; Eder, Sandra ; Rechberger, Gerald N ; Radner, Franz P W ; Woelkart, Gerald ; Kolb, Dagmar ; Schmidt, Albrecht ; Kumari, Manju ; Preiss-Landl, Karina ; Pieske, Burkert ; Mayer, Bernd ; Zimmermann, Robert ; Lass, Achim ; Zechner, Rudolf ; Haemmerle, Guenter

The Journal of biological chemistry, 05 April 2013, Vol.288(14), pp.9892-904 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 23413028 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M112.420620

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Transgenic Expression of Highly Inhibitory Monomeric Forms of Phospholamban in Mouse Heart Impairs Cardiac Contractility
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transgenic Expression of Highly Inhibitory Monomeric Forms of Phospholamban in Mouse Heart Impairs Cardiac Contractility

Zvaritch, Elena ; Backx, Peter H. ; Jirik, Frank ; Kimura, Yoshihiro ; de Leon, Stella ; Schmidt, Albrecht G. ; Hoit, Brian D. ; Lester, J. William ; Kranias, Evangelia G. ; Maclennan, David H.

Journal of Biological Chemistry, 05/19/2000, Vol.275(20), pp.14985-14991 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.275.20.14985

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Superinhibition of Sarcoplasmic Reticulum Function by Phospholamban Induces Cardiac Contractile Failure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superinhibition of Sarcoplasmic Reticulum Function by Phospholamban Induces Cardiac Contractile Failure

Haghighi, Kobra ; Schmidt, Albrecht G. ; Hoit, Brian D. ; Brittsan, Angela G. ; Yatani, Atsuko ; Lester, James W. ; Zhai, Jing ; Kimura, Yoshihiro ; Dorn, Gerald W. ; Maclennan, David H. ; Kranias, Evangelia G.

Journal of Biological Chemistry, 06/29/2001, Vol.276(26), pp.24145-24152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M102403200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Rescue of Contractile Parameters and Myocyte Hypertrophy in Calsequestrin Overexpressing Myocardium by Phospholamban Ablation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rescue of Contractile Parameters and Myocyte Hypertrophy in Calsequestrin Overexpressing Myocardium by Phospholamban Ablation

Sato, Yoji ; Kiriazis, Helen ; Yatani, Atsuko ; Schmidt, Albrecht G. ; Hahn, Harvey ; Ferguson, Donald G. ; Sako, Hidenori ; Mitarai, Sayaka ; Honda, Ritsu ; Mesnard-Rouiller, Laurence ; Frank, Konrad F. ; Beyermann, Beate ; Wu, Guangyu ; Fujimori, Kannosuke ; Dorn, Gerald W. ; Kranias, Evangelia G.

Journal of Biological Chemistry, 03/23/2001, Vol.276(12), pp.9392-9399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M006889200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A.G.
  2. Kranias, E.G.
  3. Schmidt, Albrecht G.
  4. Kranias, Evangelia G.
  5. Kimura, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...