skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 389  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Baltic Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Scandinavian Connection in Early Estonian Nationalism

Kuldkepp, Mart

Journal of Baltic Studies, 01 September 2013, Vol.44(3), p.313-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2012.744911

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estonian nationalism through the postcolonial lens

Peiker, Piret

Journal of Baltic Studies, 16 November 2015, p.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2015.1103516

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation Branding: A Tool for Nationalism?

Jordan, Paul

Journal of Baltic Studies, 29 November 2013, p.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2013.860609

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberals and nationalism: E. H. Carr, Walter Lippmann and the Baltic States from 1918 to 1944

Piirimäe, Kaarel

Journal of Baltic Studies, 03 April 2017, Vol.48(2), p.183-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2016.1233892

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcending boundaries: Riga’s Baltic German entrepreneurs in an era of nationalism, revolution, and war

Wezel, Katja

Journal of Baltic Studies, 02 January 2017, Vol.48(1), p.39-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2016.1269434

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and education in Latvia, 1918–1940

Lacombe, Gaston

Journal of Baltic Studies, 01 December 1997, Vol.28(4), p.309-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629779700000121

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five nationalisms: Estonian nationalism in comparative perspective

Kaskla, Edgar

Journal of Baltic Studies, 01 June 1992, Vol.23(2), p.167-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629779100000381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxism and nationalism in Soviet Lithuanian historiography

Krapauskas, Virgil

Journal of Baltic Studies, 01 September 1992, Vol.23(3), p.239-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629779200000031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baltic nationalism and the Soviet armed forces

Rakowska-Harmstone, Teresa

Journal of Baltic Studies, 01 September 1986, Vol.17(3), p.179-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778600000091

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental restoration, economic transition and nationalism in Estonia

Auer, Matthew R.

Journal of Baltic Studies, 01 December 1992, Vol.23(4), p.377-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629779200000151

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority nationalism and the politics of gender: Baltic German women in the late imperial era

Henriksson, Anders

Journal of Baltic Studies, 01 September 1996, Vol.27(3), p.213-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629779600000061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The comparative study of nationalism: Six pivotal themes from the Baltic states

Johnston, Hank

Journal of Baltic Studies, 01 June 1992, Vol.23(2), p.95-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629779100000331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative overdevelopment and alternative paths of nationalism: A comparative study of Catalonia and the Baltic Republics

Shafir, Gershon

Journal of Baltic Studies, 01 June 1992, Vol.23(2), p.105-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629779100000341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and internationalism: Ideological background and concrete forms of expression in the Latvian SSR

Urdze, Andrejs

Journal of Baltic Studies, 01 September 1988, Vol.19(3), p.185-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778800000111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-nationalism in India and the U.S.S.R.: Two Indian communist views

Jennison, Earl W.

Journal of Baltic Studies, 01 December 1972, Vol.3(3-4), p.229-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629777200000171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Measure of a Nation: Lithuanian Identity in the New Century

Buhr, Renee ; Fabrykant, Marharyta S. ; Hoffman, Steven M.

Journal of Baltic Studies, 14 February 2014, p.1-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2014.883418

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning to laugh: Satire and political thought in the Latvian ‘National Age’

Ijabs, Ivars

Journal of Baltic Studies, 07 June 2018, p.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2018.1479281

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National activism and symbolic space: The struggle for Riga’s cathedral church in 1931

Brode, Adam

Journal of Baltic Studies, 02 January 2017, Vol.48(1), p.67-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2016.1269439

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Break Out of Russia: Miķelis Valters and the National Issue in Early Latvian Socialism

Ijabs, Ivars

Journal of Baltic Studies, 01 January 2012, p.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2012.687901

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PēTeris STUčka and the National Question

Germane, Marina

Journal of Baltic Studies, 01 September 2013, Vol.44(3), p.375-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2013.779060

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 389  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (312)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (50)
 2. 1981đến1989  (60)
 3. 1990đến1998  (65)
 4. 1999đến2008  (106)
 5. Sau 2008  (108)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (319)
 2. Bình xét khoa học  (70)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (387)
 2. Lithuanian  (1)
 3. Ukrainian  (1)
 4. German  (1)
 5. Estonian  (1)
 6. Latvian  (1)
 7. Finnish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...