skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Asian Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Pacific Dependencies of the United States. By John Wesley Coulter. New York: Macmillan, 1957. xv, 388. $6.75.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pacific Dependencies of the United States. By John Wesley Coulter. New York: Macmillan, 1957. xv, 388. $6.75.

Schneider, David M.

The Journal of Asian Studies, 05/1958, Vol.17(3), pp.497-497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2941454

Toàn văn sẵn có

2
The Mythology of the Ifugaos. By Roy Franklin Barton. Memoirs of the American Folklore Society, Vol. 46, 1955. Philadelphia: American Folklore Society, 1955. x, 244. Appendix, Bibliography.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mythology of the Ifugaos. By Roy Franklin Barton. Memoirs of the American Folklore Society, Vol. 46, 1955. Philadelphia: American Folklore Society, 1955. x, 244. Appendix, Bibliography.

Schneider, David M.

The Journal of Asian Studies, 05/1957, Vol.16(3), pp.482-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2941272

Toàn văn sẵn có

3
Elite Communication in Samoa: A Study of Leadership. By Felix M. Keesing and Marie M. Keesing. Stanford Anthropological Series No. 3. Stanford: Stanford University Press, 1956. vii, 318. Maps, Diagrams, Annexes, Glossary, Bibliography, Index. $4.75 (paper).
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elite Communication in Samoa: A Study of Leadership. By Felix M. Keesing and Marie M. Keesing. Stanford Anthropological Series No. 3. Stanford: Stanford University Press, 1956. vii, 318. Maps, Diagrams, Annexes, Glossary, Bibliography, Index. $4.75 (paper).

Schneider, David M.

The Journal of Asian Studies, 11/1957, Vol.17(1), pp.171-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2941373

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schneider, David M
  2. David M. Schneider

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...