skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Applied Phycology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity, transformation and accumulation of inorganic arsenic species in a microalga Scenedesmus sp. isolated from soil

Bahar, Md ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Applied Phycology, 2013, Vol.25(3), pp.913-917 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8971 ; E-ISSN: 1573-5176 ; DOI: 10.1007/s10811-012-9923-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chlorococcum sp. MM11—a novel phyco-nanofactory for the synthesis of iron nanoparticles

Subramaniyam, Vidhyasri ; Subashchandrabose, Suresh ; Thavamani, Palanisami ; Megharaj, Mallavarapu ; Chen, Zuliang ; Naidu, Ravi

Journal of Applied Phycology, 2015, Vol.27(5), pp.1861-1869 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8971 ; E-ISSN: 1573-5176 ; DOI: 10.1007/s10811-014-0492-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phyconanotechnology: synthesis of silver nanoparticles using brown marine algae Cystophora moniliformis and their characterisation

Prasad, Tollamadugu ; Kambala, Venkata ; Naidu, Ravi

Journal of Applied Phycology, 2013, Vol.25(1), pp.177-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8971 ; E-ISSN: 1573-5176 ; DOI: 10.1007/s10811-012-9851-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phycoremediation of dairy and winery wastewater using Diplosphaera sp. MM1

Liu, Cuixia ; Subashchandrabose, Suresh ; Ming, Hui ; Xiao, Bo ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Journal of Applied Phycology, 2016, Vol.28(6), pp.3331-3341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8971 ; E-ISSN: 1573-5176 ; DOI: 10.1007/s10811-016-0894-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity and bioaccumulation of iron in soil microalgae

Subramaniyam, Vidhyasri ; Subashchandrabose, Suresh ; Thavamani, Palanisami ; Chen, Zuliang ; Krishnamurti, G. ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Journal of Applied Phycology, 2016, Vol.28(5), pp.2767-2776 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8971 ; E-ISSN: 1573-5176 ; DOI: 10.1007/s10811-016-0837-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naidu, R
  2. Naidu, Ravi
  3. Megharaj, Mallavarapu
  4. Megharaj, M
  5. Subashchandrabose, Suresh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...