skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Apostles of fascism," "communist clergy," and the UAW: political ideology and working-class religion in Detroit, 1919-1945.(United Automobile Workers of America)(Report)

Pehl, Matthew

Journal of American History, 2012, Vol.99(2), pp.440-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pehl, M
  2. M. Pehl
  3. Pehl, Matthew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...