skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 258  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of American History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcending Intellectual Nationalism: Teaching U.S. History in German Universities

Meyer, Sabine N.

The Journal of American History, 1 March 2010, Vol.96(4), pp.1094-1099 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; E-ISSN: 19360967

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hemispheric dimensions of early U.S. nationalism: the War of 1812, its aftermath, and Spanish American independence.(Report)

Fitz, Caitlin A.

Journal of American History, 2015, Vol.102(2), pp.356-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Interchange: Nationalism and Internationalism in the Era of the Civil War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interchange: Nationalism and Internationalism in the Era of the Civil War

Anonymous;

Journal of American History, 09/01/2011, Vol.98(2), pp.455-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jar330

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interchange: Nationalism and Internationalism in the Era of the Civil War

Armitage, David ; Bender, Thomas ; Butler, Leslie ; Doyle, Don H. ; Grant, Susan-Mary ; Maier, Charles S. ; Nagler, Jörg ; Quigley, Paul ; Sexton, Jay

The Journal of American History, 1 September 2011, Vol.98(2), pp.455-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; E-ISSN: 19360967

Toàn văn sẵn có

5
A Sovereign People: The Crises of the 1790s and the Birth of American Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Sovereign People: The Crises of the 1790s and the Birth of American Nationalism

Onuf, Peter S.

Journal of American History, 06/01/2018, Vol.105(1), pp.158-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; E-ISSN: 1945-2314 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jay050

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lincoln and the Ethics of Emancipation: Universalism, Nationalism, Exceptionalism

Ross, Dorothy

The Journal of American History, 1 September 2009, Vol.96(2), pp.379-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; E-ISSN: 19360967

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The Long Civil War in the North Georgia Mountains: Confederate Nationalism, Sectionalism, and White Supremacy in Bartow County, Georgia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Long Civil War in the North Georgia Mountains: Confederate Nationalism, Sectionalism, and White Supremacy in Bartow County, Georgia

Sarris, Jonathan

Journal of American History, 12/01/2018, Vol.105(3), pp.685-686 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; E-ISSN: 1945-2314 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jay340

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Solidarity at the End of the Twentieth Century: Reflections on the United States and Liberal Nationalism

Hollinger, David A.

The Journal of American History, 1 September 1997, Vol.84(2), pp.559-569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; E-ISSN: 19360967 ; DOI: 10.2307/2952570

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rites of Rebellion, Rites of Assent: Celebrations, Print Culture, and the Origins of American Nationalism

Waldstreicher, David

The Journal of American History, 1 June 1995, Vol.82(1), pp.37-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; E-ISSN: 19360967 ; DOI: 10.2307/2081914

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideology and Nationalism on the Eve of the American Revolution: Revisions Once More in Need of Revising

Breen, T. H.

The Journal of American History, 1 June 1997, Vol.84(1), pp.13-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; E-ISSN: 19360967 ; DOI: 10.2307/2952733

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blood and Faith: Christianity in American White Nationalism

Wood, Amy Louise

Journal of American History, 2019, Vol. 105(4), pp.1070-1071 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; E-ISSN: 1945-2314 ; DOI: 10.1093/jahist/jaz124

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt and the divided character of American nationalism.(The Nation and Beyond: Transnational Perspectives on United States History)

Gerstle, Gary

Journal of American History, Dec, 1999, Vol.86(3), p.1280(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Blood and Faith: Christianity in American White Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blood and Faith: Christianity in American White Nationalism

Wood, Amy Louise

Journal of American History, 03/01/2019, Vol.105(4), pp.1070-1071 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; E-ISSN: 1945-2314 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jaz124

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amerikanismus: Kulturelle Abgrenzung von Europa und U.S.-Nationalismus im frühen 20. Jahrhundert (Americanism: Cultural separation of Europe and U.S. nationalism in the early 20th century). By Adelheid von Saldern. (Stuttgart: Franz Steiner, 2013.)

Klautke, Ef

Journal of American History , 103 (1) pp. 221-222. (2016)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Emergent Ethnicity, and the "Third Space": The Shifting Politics of Nationalism in Greater Mexico

Gutiérrez, David G.

The Journal of American History, 1 September 1999, Vol.86(2), pp.481-517 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; E-ISSN: 19360967 ; DOI: 10.2307/2567042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The New Frontier on the Nile: JFK, Nasser, and Arab Nationalism.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Frontier on the Nile: JFK, Nasser, and Arab Nationalism.

Little, Douglas

Journal of American History, 1988, Vol.75(2), p.501-27 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Josiah Strong and American Nationalism: A Reevaluation

Muller, Dorothea R.

The Journal of American History, 1 December 1966, Vol.53(3), pp.487-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; E-ISSN: 19360967 ; DOI: 10.2307/1887567

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robert E Williams, "Black Power," and the roots of the African American freedom struggle

Tyson, Timothy B.

Journal of American History, Sept, 1998, Vol.85(2), p.540(31) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

19
Preaching Spanish Nationalism across the Hispanic Atlantic, 1759-1823
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preaching Spanish Nationalism across the Hispanic Atlantic, 1759-1823

Poyo, G. E.

Journal of American History, 12/01/2012, Vol.99(3), pp.900-901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jas396

Toàn văn sẵn có

20
Apples and Ashes: Literature, Nationalism, and the Confederate States of America
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apples and Ashes: Literature, Nationalism, and the Confederate States of America

Phillips, J.

Journal of American History, 03/01/2013, Vol.99(4), pp.1254-1255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jas677

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 258  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (257)
 2. Toàn văn trực tuyến (108)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (13)
 2. 1977đến1988  (15)
 3. 1989đến1998  (20)
 4. 1999đến2007  (37)
 5. Sau 2007  (171)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (203)
 2. Bài báo  (52)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hale, Matthew Rainbow
 2. Krasovic, Mark
 3. Waldstreicher, David
 4. Higham, John
 5. Hartman, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...