skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Alloys and Compounds xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of VBO.sub.3-carbon composite by ball-milling and microwave heating and its electrochemical properties as negative electrode material of lithium ion batteries.(Report)

Kim, Dong - Yung ; Song, Min - Sang ; Eom, Ji - Yong ; Kwon, Hyuk - Sang

Journal of Alloys and Compounds, Nov 25, 2012, Vol.542, p.132(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvements in the electrochemical performance of Li4Ti5O12-coated graphite anode materials for lithium-ion batteries by simple ball-milling

Eom, Ji-Yong ; Cho, Yong-Hoon ; Kim, Seong-In ; Han, Dongwook ; Sohn, Dongrak

Journal of Alloys and Compounds, 5 November 2017, Vol.723, pp.456-461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.06.210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Cl doping on the structural and electrochemical properties of high voltage LiMn.sub.1.5Ni.sub.0.5O.sub.4 cathode materials for Li-ion batteries

Kim, Won - Keun ; Han, Dong - Wook ; Ryu, Won - Hee ; Lim, Sung - Jin ; Eom, Ji - Yong ; Kwon, Hyuk - Sang

Journal of Alloys and Compounds, April 15, 2014, Vol.592, p.48(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced nucleation and growth of HfO2 thin films grown by atomic layer deposition on graphene

Kim, Soo Bin ; Ahn, Yeong Hwan ; Park, Ji-Yong ; Lee, Sang Woon

Journal of Alloys and Compounds, 25 April 2018, Vol.742, pp.676-682 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.01.273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of VBO3–carbon composite by ball-milling and microwave heating and its electrochemical properties as negative electrode material of lithium ion batteries

Kim, Dong-Yung ; Song, Min-Sang ; Eom, Ji-Yong ; Kwon, Hyuk-Sang

Journal of Alloys and Compounds, 25 November 2012, Vol.542, pp.132-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2012.07.062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Cl doping on the structural and electrochemical properties of high voltage LiMn1.5Ni0.5O4cathode materials for Li-ion batteries

Kim, Won-Keun ; Han, Dong-Wook ; Ryu, Won-Hee ; Lim, Sung-Jin ; Eom, Ji-Yong ; Kwon, Hyuk-Sang

Journal of Alloys and Compounds, 15 April 2014, Vol.592, pp.48-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2013.12.248

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "self spin valve" in oxygen stoichiometric SrRu1−xFexO3−δ epitaxial thin films

Toreh, Kirstie Raquel Natalia ; Kim, Deok Hyeon ; Dash, Umasankar ; Phan, The-Long ; Lee, Bo Wha ; Jin, Hyun-Woo ; Lee, Suyoun ; Park, Bae Ho ; Park, Ji-Yong ; Cho, Myung Rae ; Park, Yun Daniel ; Acharya, Susant Kumar ; Yoo, Woosuk ; Jung, Myung-Hwa ; Jung, Chang Uk

Journal of Alloys and Compounds, 5 February 2016, Vol.657, pp.224-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.10.084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eom, Ji-Yong
  2. Park, Ji-Yong
  3. Kwon, Hyuk-Sang
  4. Song, Min-Sang
  5. Han, Dongwook

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...