skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Allergy and Clinical Immunology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Flavonoid 7,4'- Dihydroxyflavone Inhibits Human Airway Epithelial Cells MUC5AC Mucin Production Via Regulation of NF-eb, STAT6 and HDAC2

Liu, Changda ; Weir, David ; Chakrapani, Swathi ; Busse, Paula J. ; Yang, Nan ; Zhou, Zhenwen ; Emala, Charles W. ; Li, Xiu-Min

The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2015, Vol.135(2), p.AB179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6749

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sophora Flavescens Alkaloid-Rich Fraction Induction of IL-10 Production and Prevention of Dexamethasone Suppression of Asthma Patient PBMC IL-10 Production Is Associated with Altered DNA Methylation at foxp3 Gene Promoter

Song, Ying ; Wang, Li Xin ; Liu, Changda ; Lisann, Lauren ; Weir, David ; Huang, Ching-Feng ; Busse, Paula J. ; Li, Xiu-Min

The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2015, Vol.135(2), p.AB73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6749

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Xm
  2. Busse, Paula
  3. Weir, David
  4. Li, Xiu-Min
  5. Weir, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...