skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Allergy and Clinical Immunology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exome and genome sequencing for inborn errors of immunity

Meyts, Isabelle ; Bosch, Barbara ; Bolze, Alexandre ; Boisson, Bertrand ; Itan, Yuval ; Belkadi, Aziz ; Pedergnana, Vincent ; Moens, Leen ; Picard, Capucine ; Cobat, Aurélie ; Bossuyt, Xavier ; Abel, Laurent ; Casanova, Jean-Laurent

The Journal of Allergy and Clinical Immunology, October 2016, Vol.138(4), pp.957-969 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6749 ; E-ISSN: 1097-6825 ; DOI: 10.1016/j.jaci.2016.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alanine-scanning mutagenesis of human signal transducer and activator of transcription 1 to estimate loss- or gain-of-function variants

Kagawa, Reiko ; Fujiki, Ryoji ; Tsumura, Miyuki ; Sakata, Sonoko ; Nishimura, Shiho ; Itan, Yuval ; Kong, Xiao-Fei ; Kato, Zenichiro ; Ohnishi, Hidenori ; Hirata, Osamu ; Saito, Satoshi ; Ikeda, Maiko ; El Baghdadi, Jamila ; Bousfiha, Aziz ; Fujiwara, Kaori ; Oleastro, Matias ; Yancoski, Judith ; Perez, Laura ; Danielian, Silvia ; Ailal, Fatima ; Takada, Hidetoshi ; Hara, Toshiro ; Puel, Anne ; Boisson-Dupuis, Stéphanie ; Bustamante, Jacinta ; Casanova, Jean-Laurent ; Ohara, Osamu ; Okada, Satoshi ; Kobayashi, Masao

The Journal of Allergy and Clinical Immunology, July 2017, Vol.140(1), pp.232-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6749 ; E-ISSN: 1097-6825 ; DOI: 10.1016/j.jaci.2016.09.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Casanova, Jean-Laurent
 2. Itan, Yuval
 3. Fujiki, Ryoji
 4. Okada, Satoshi
 5. Pedergnana, Vincent

theo chủ đề:

 1. Cadd
 2. Msc
 3. Genomes
 4. Lof
 5. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...