skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Agricultural Machinery xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ergonomic Evaluation of Vibrations of a Rototiller with New Blade

H Gholami ; D Kalantari ; M Rajabi Vandechli

Journal of Agricultural Machinery, 01 October 2017, Vol.7(2), pp.491-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2228-6829 ; E-ISSN: 2423-3943 ; DOI: 10.22067/jam.v7i2.56061

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. D Kalantari
  2. M Rajabi Vandechli
  3. H Gholami

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...