skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản History & Archaeology xóa Tất cả các phiên bản Journal for Eighteenth‐Century Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetry as an Act of International Diplomacy: English translations of Willem van Haren's Political Poetry during the War of the Austrian Succession

Jensen, Lotte ; Corporaal, Marguerite

Journal for Eighteenth‐Century Studies, September 2016, Vol.39(3), pp.377-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-0194 ; E-ISSN: 1754-0208 ; DOI: 10.1111/1754-0208.12338

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jensen, Lottemmnmmverfasserin
  2. Corporaal, Marguerite
  3. Jensen, Lotte

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...