skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Virology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of the First Human Gyrovirus, a Virus Related to Chicken Anemia Virus

Sauvage, Virginie ; Cheval, Justine ; Foulongne, Vincent ; Gouilh, Meriadeg Ar ; Pariente, Kevin ; Manuguerra, Jean Claude ; Richardson, Jennifer ; Dereure, Olivier ; Lecuit, Marc ; Burguiere, Ana ; Caro, Valerie ; Eloit, Marc

The Journal of Virology, 2011, Vol. 85(15), p.7948 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 21632766

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borna Disease Virus Infects Human Neural Progenitor Cells and Impairs Neurogenesis

Brnic, Dragan ; Stevanovic, Vladimir ; Cochet, Marielle ; Agier, C��cilia ; Richardson, Jennifer ; Montero-Menei, Claudia N. ; Milhavet, Ollivier ; Eloit, Marc ; Coulpier, Muriel

Journal of Virology, 2012, Vol. 86(5), p.2512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1098-5514 ; PMID: 22190725

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shared Usage of the Chemokine Receptor CXCR4 by Primary and Laboratory-Adapted Strains of Feline Immunodeficiency Virus

Richardson, Jennifer ; Pancino, Gianfranco ; Merat, Rastine ; Leste-Lasserre, Thierry ; Moraillon, Anne ; Schneider-Mergener, Jens ; Alizon, Marc ; Sonigo, Pierre ; Heveker, Nikolaus

The Journal of Virology, 1999, Vol. 73(5), p.3661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 10196258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Richardson, J
  2. Richardson, Jennifer
  3. Eloit, M.
  4. Eloit, Marc
  5. Cheval, Justine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...