skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Milner, Anthony xóa Chủ đề: Asia xóa Chủ đề: History & Archaeology xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Southeast Asian Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localisation, regionalism and the history of ideas in Southeast Asia

Milner, Anthony

Journal of Southeast Asian Studies, 2010, Vol.41(3), pp.541-549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634 ; E-ISSN: 1474-0680 ; DOI: 10.1017/S0022463410000305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Acharaya, Amitav
  2. Milner, Anthony

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...