skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Southeast Asian Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjustment and Discontent. Representations of Women in the Dutch East Indies

Taylor, Jean Gelman

Journal of Southeast Asian Studies, March, 1998, Vol.29(1), p.204(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riding the Dutch Tiger. The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java: 1680-1743.(Review)

Borschberg, Peter

Journal of Southeast Asian Studies, Sept, 1998, Vol.29(2), p.428(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Taylor, Jg
  2. Borschberg, P
  3. Taylor, Jean
  4. Borschberg, Peter
  5. Schenkhuizen, Marguerite

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...