skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Simulation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business process simulation in the context of enterprise engineering

Liu, Y ; Iijima, J

Journal of Simulation, 01 August 2015, Vol.9(3), pp.206-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-7778 ; E-ISSN: 1747-7786 ; DOI: 10.1057/jos.2014.35

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference modelling in support of M&S-foundations and applications

Tolk, A ; Diallo, S Y ; Padilla, J J ; Herencia-Zapana, H

Journal of Simulation, 01 May 2013, Vol.7(2), pp.69-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-7778 ; E-ISSN: 1747-7786 ; DOI: 10.1057/jos.2013.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of model categories for performance improvement studies related to airport terminal operations

James, K C ; Bhasi, M

Journal of Simulation, 01 June 2010, Vol.4(2), pp.98-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-7778 ; E-ISSN: 1747-7786 ; DOI: 10.1057/jos.2009.27

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation as a tool for gaming and training in operations management-a case study

van Der Zee, D-J ; Slomp, J

Journal of Simulation, 01 March 2009, Vol.3(1), pp.17-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-7778 ; E-ISSN: 1747-7786 ; DOI: 10.1057/jos.2008.8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using soft systems methodology to determine the simulation study objectives

Kotiadis, K

Journal of Simulation, 01 August 2007, Vol.1(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-7778 ; E-ISSN: 1747-7786 ; DOI: 10.1057/palgrave.jos.4250025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating the use of software requirements engineering techniques in simulation modelling

Arthur, J D ; Nance, R E

Journal of Simulation, 01 August 2007, Vol.1(3), pp.159-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-7778 ; E-ISSN: 1747-7786 ; DOI: 10.1057/palgrave.jos.4250021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing participative simulation models-framing decomposition principles for joint understanding

van Der Zee, D-J

Journal of Simulation, 01 August 2007, Vol.1(3), pp.187-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-7778 ; E-ISSN: 1747-7786 ; DOI: 10.1057/palgrave.jos.4250020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. van Der Zee, Dj
  2. D-J van Der Zee
  3. van der Zee, D.J.
  4. Liu, Y
  5. Arthur, JD

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...