skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Huerta, Antonio xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Scientific Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HDG-NEFEM with Degree Adaptivity for Stokes Flows

Sevilla, Ruben ; Huerta, Antonio

Journal of Scientific Computing, 2018, Vol.77(3), pp.1953-1980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691 ; DOI: 10.1007/s10915-018-0657-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Superconvergent HDG Method for Stokes Flow with Strongly Enforced Symmetry of the Stress Tensor

Giacomini, Matteo ; Karkoulias, Alexandros ; Sevilla, Ruben ; Huerta, Antonio

Journal of Scientific Computing, 2018, Vol.77(3), pp.1679-1702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691 ; DOI: 10.1007/s10915-018-0855-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tensor representation of non-linear models using cross approximations

Aguado, Jose ; Borzacchiello, Domenico ; Kollepara, Kiran S ; Chinesta, Francisco ; Huerta, Antonio

Journal of Scientific Computing, 28 January 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691 ; DOI: 10.1007/s10915-019-00917-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tensor representation of non-linear models using cross approximations

Aguado, Jose ; Borzacchiello, Domenico ; Kollepara, Kiran S ; Chinesta, Francisco ; Huerta, Antonio; Aguado, Jose V (Editor)

Journal of Scientific Computing, 28 January 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huerta, Antonio
  2. Huerta, A.
  3. Sevilla, Ruben
  4. Chinesta, Francisco
  5. Aguado, Jose V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...