skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Public Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representation and Urban Community

Leach, Steve

Journal of Public Policy, 1982, Vol.2(3), pp.313-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-814X ; E-ISSN: 1469-7815 ; DOI: 10.1017/S0143814X00002002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leach, Steve
  2. Glassberg, Andrew
  3. Steve Leach

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...