skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Proteomics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the 3rd International Congress on Analytical Proteomics (ICAP), July 28-31, 2013, São Pedro, Brazil

Journal of proteomics, 02 June 2014, Vol.104, pp.1-150 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1876-7737 ; PMID: 25688391 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

theo chủ đề:

  1. Proteomics
  2. Ecosystem
  3. Proteome

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...