skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Physics D: Applied Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2014 magnetism roadmap

Stamps, Robert L ; Breitkreutz, Stephan ; Åkerman, Johan ; Chumak, Andrii V ; Otani, Yoshichika ; Bauer, Gerrit E W ; Thiele, Jan-Ulrich ; Bowen, Martin ; Majetich, Sara A ; Kläui, Mathias ; Prejbeanu, Ioan Lucian ; Dieny, Bernard ; Dempsey, Nora M ; Hillebrands, Burkard

Journal of Physics D: Applied Physics, 2014, Vol.47(33), p.333001 (28pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/0022-3727/47/33/333001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2017 plasma roadmap: low temperature plasma science and technology

Adamovich, I ; Baalrud, S D ; Bogaerts, A ; Bruggeman, P J ; Cappelli, M ; Colombo, V ; Czarnetzki, U ; Ebert, U ; Eden, J G ; Favia, P ; Graves, D B ; Hamaguchi, S ; Hieftje, G ; Hori, M ; Kaganovich, I D ; Kortshagen, U ; Kushner, M J ; Mason, N J ; Mazouffre, S ; Thagard, S Mededovic ; Metelmann, H-R ; Mizuno, A ; Moreau, E ; Murphy, A B ; Niemira, B A ; Oehrlein, G S ; Petrovic, Z Lj ; Pitchford, L C ; Pu, Y-K ; Rauf, S ; Sakai, O ; Samukawa, S ; Starikovskaia, S ; Tennyson, J ; Terashima, K ; Turner, M M ; Van De Sanden, M C M ; Vardelle, A

Journal of Physics D: Applied Physics, 2017, Vol.50(32), p.323001 (46pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/1361-6463/aa76f5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2012 plasma roadmap

Samukawa, Seiji ; Hori, Masaru ; Rauf, Shahid ; Tachibana, Kunihide ; Bruggeman, Peter ; Kroesen, Gerrit ; Whitehead, J Christopher ; Murphy, Anthony B ; Gutsol, Alexander F ; Starikovskaia, Svetlana ; Kortshagen, Uwe ; Boeuf, Jean-Pierre ; Sommerer, Timothy J ; Kushner, Mark J ; Czarnetzki, Uwe ; Mason, Nigel

Journal of Physics D: Applied Physics, 2012, Vol.45(25), p.253001 (37pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/0022-3727/45/25/253001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of biomedical multiphoton microscopy and its laser sources

Lefort, Claire

Journal of Physics D: Applied Physics, 2017, Vol.50(42), p.423001 (18pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/1361-6463/aa8050

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoscience with non-equilibrium plasmas at atmospheric pressure

Belmonte, T ; Arnoult, G ; Henrion, G ; Gries, T

Journal of Physics D: Applied Physics, 2011, Vol.44(36), p.363001 (18pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/0022-3727/44/36/363001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2015 super-resolution microscopy roadmap

Hell, Stefan W ; Sahl, Steffen J ; Bates, Mark ; Zhuang, Xiaowei ; Heintzmann, Rainer ; Booth, Martin J ; Bewersdorf, Joerg ; Shtengel, Gleb ; Hess, Harald ; Tinnefeld, Philip ; Honigmann, Alf ; Jakobs, Stefan ; Testa, Ilaria ; Cognet, Laurent ; Lounis, Brahim ; Ewers, Helge ; Davis, Simon J ; Eggeling, Christian ; Klenerman, David ; Willig, Katrin I ; Vicidomini, Giuseppe ; Castello, Marco ; Diaspro, Alberto ; Cordes, Thorben

Journal of Physics D: Applied Physics, 2015, Vol.48(44), p.443001 (35pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/0022-3727/48/44/443001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hori, M
  2. Kortshagen, U
  3. Czarnetzki, U
  4. Heintzmann, Rainer
  5. Ewers, Helge

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...