skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Algorithms xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Neural Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sw-svm: sensor weighting support vector machines for eeg-based braincomputer interfaces

Jrad, N ; Congedo, M ; Phlypo, R ; Rousseau, S ; Flamary, R ; Yger, F ; Rakotomamonjy, A

Journal of Neural Engineering, 2011, Vol.8(5), p.056004 (11pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2560/8/5/056004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acomparison of regression techniques for a two-dimensional sensorimotor rhythm-based braincomputer interface

Fruitet, Joan ; Mcfarland, Dennis J ; Wolpaw, Jonathan R

Journal of Neural Engineering, 2010, Vol.7(1), p.016003 (9pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2560/7/1/016003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of performance evaluation for motor-imagery based bci

Thomas, Eoin ; Dyson, Matthew ; Clerc, Maureen

Journal of Neural Engineering, 2013, Vol.10(3), p.031001 (15pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2560/10/3/031001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Phlypo, R
  2. Congedo, M
  3. Dyson, Matthew
  4. Jrad, N.
  5. Wolpaw, Jonathan R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...