skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 3GPP xóa Tất cả các phiên bản Journal Of Network And Computer Applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey on ultra-dense network and emerging technologies: Security challenges and possible solutions

Chopra, Garima ; Kumar Jha, Rakesh ; Jain, Sanjeev

Journal of Network and Computer Applications, 1 October 2017, Vol.95, pp.54-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-8045 ; DOI: 10.1016/j.jnca.2017.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jha, Rakesh Kumar
 2. Chopra, G
 3. Kumar Jha, Rakesh
 4. Jha, Rk
 5. Jain, S

theo chủ đề:

 1. Ffd
 2. Mimo
 3. Tdd
 4. Domino
 5. Sgw

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...