skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science, 50:5715-5722 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies to Suppress Cation Vacancies in Metal Oxide Alloys: Consequences for Solar Energy Conversion

Toroker, Maytal; Carter, Emily A.

Journal of Materials Science, 50:5715-5722, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/s10853-015-9113-y ; Other: 39928

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Toroker, M.C.
  2. Toroker , Maytal Caspary
  3. Carter , Emily A.
  4. Carter, Emily
  5. Carter, E.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...