skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science, 48:7153-7161 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in wetting behavior for Ag-Cuo braze alloys on [Ba.sub.0.5][Sr.sub.0.5][Co.sub.0.8][Fe.sub.0.2][O.sub.(3-[delta])] at elevated temperatures in air

Joshi, Vineet V. ; Meier, Alan ; Darsell, Jens ; Weil, K. Scott ; Bowden, Mark

Journal of Materials Science, Oct 15, 2013, Vol.48(20), p.7153(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. SciTech Connect (OSTI)  (1)
 2. SpringerLink  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Weil, Kscott
 2. Joshi, Vineet V.; Meier, Alan; Darsell, Jens T.; Weil, K. Scott; Bowden, Mark E.
 3. Darsell, Jens
 4. Weil, K.
 5. Bowden, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...