skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Chủ đề: Materials Science, General xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science, 41:4617-4622 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composite Polymer Derived Ceramic System for Oxidizing Environments

Torrey, Jessica D. ; Bordia, Rajendra K. ; Henager, Charles H. ; Blum, Y. ; Shin, Yongsoon ; Samuels, William D.

Journal of Materials Science, 41:4617-4622, 2006 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/s10853-006-0242-1 ; TRN: US200621%%39 ; Other: ED1904032

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shin, Y
  2. Torrey, J
  3. Bordia, Rajendra
  4. Samuels, William D.
  5. Samuels, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...