skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of International Medical Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pefloxacin in the Treatment of Lower Respiratory Tract Infections in Geriatrics

Vanderdonckt, J

Journal of International Medical Research, July 1987, Vol.15(4), pp.234-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-0605 ; E-ISSN: 1473-2300 ; DOI: 10.1177/030006058701500407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, J.
  2. Vanderdonckt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...