skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Xiangmin xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Information Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of collaborative recommendations for web search: an exploratory user study

Xiangmin Zhang ; Yuelin Li

Journal of Information Science, April 2008, Vol.34(2), pp.145-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5515 ; E-ISSN: 1741-6485 ; DOI: 10.1177/0165551507080413

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, X.
  2. Zhang, Xiangmin
  3. Li, Y.
  4. Li, Yl
  5. Yuelin Li

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...