skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Chủ đề: Human body xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Human Evolution xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New early Pleistocene hominin teeth from the Swartkrans Formation, South Africa

Pickering, Travis Rayne ; Heaton, Jason L. ; Sutton, Morris B. ; Clarke, Ron J. ; Kuman, Kathleen ; Senjem, Jess Hutton ; Brain, C.K.

Journal of Human Evolution, 2016, Vol.100, p.1(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2484 ; DOI: 10.1016/j.jhevol.2016.08.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marine and terrestrial foods as a source of brain-selective nutrients for early modern humans in the southwestern Cape, South Africa

Kyriacou, K. ; Blackhurst, D.M. ; Parkington, J.E. ; Marais, A.D.

Journal of Human Evolution, 2016, Vol.97, p.86(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2484 ; DOI: 10.1016/j.jhevol.2016.04.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...