skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Journal Of Health Communication xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of supportive message expression and reception in an interactive cancer communication system

Kim, Eunkyung ; Han, Jeong Yeob ; Shah, Dhavan ; Shaw, Bret ; Mctavish, Fiona ; Gustafson, David H ; Fan, David

Journal of health communication, November 2011, Vol.16(10), pp.1106-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1087-0415 ; PMID: 22070449 Version:1 ; DOI: 10.1080/10810730.2011.571337

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health literacy assessment using talking touchscreen technology (Health LiTT): a new item response theory-based measure of health literacy

Hahn, Elizabeth A ; Choi, Seung W ; Griffith, James W ; Yost, Kathleen J ; Baker, David W

Journal of health communication, 2011, Vol.16 Suppl 3, pp.150-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1087-0415 ; PMID: 21951249 Version:1 ; DOI: 10.1080/10810730.2011.605434

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Cancer Patients Use and Benefit from an Interactive Cancer Communication System

Han, Jeong Yeob ; Hawkins, Robert ; Baker, Timothy ; Shah, Dhavan V ; Pingree, Suzanne ; Gustafson, David H

Journal of health communication, October 2017, Vol.22(10), pp.792-799 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1087-0415 ; PMID: 28922091 Version:1 ; DOI: 10.1080/10810730.2017.1360413

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acceptability of the talking touchscreen for health literacy assessment

Yost, Kathleen J ; Webster, Kimberly ; Baker, David W ; Jacobs, Elizabeth A ; Anderson, Andy ; Hahn, Elizabeth A

Journal of health communication, 2010, Vol.15 Suppl 2, pp.80-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1087-0415 ; PMID: 20845195 Version:1 ; DOI: 10.1080/10810730.2010.500713

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability of Conversational Agents by Patients with Inadequate Health Literacy: Evidence from Two Clinical Trials

Bickmore, Timothy W ; Pfeifer, Laura M ; Byron, Donna ; Forsythe, Shaula ; Henault, Lori E ; Jack, Brian W ; Silliman, Rebecca ; Paasche-Orlow, Michael K

Journal of Health Communication, 31 August 2010, Vol.15, pp.197-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1081-0730 ; E-ISSN: 1087-0415 ; DOI: 10.1080/10810730.2010.499991

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing web-based kidney disease prevention messages for Hispanics using targeting and tailoring

Roberto, Anthony J ; Krieger, Janice L ; Beam, Michael A

Journal of health communication, September 2009, Vol.14(6), pp.525-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1081-0730 ; PMID: 19731125 Version:1 ; DOI: 10.1080/10810730903089606

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Literacy and Usability of Clinical Trial Search Engines

Utami, Dina ; Bickmore, Timothy W ; Barry, Barbara ; Paasche-Orlow, Michael K

Journal of Health Communication, 14 October 2014, Vol.19, pp.190-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1081-0730 ; E-ISSN: 1087-0415 ; DOI: 10.1080/10810730.2014.938842

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Han, Jeong Yeob
  2. Gustafson, David H
  3. Baker, David W
  4. Bickmore, Timothy W
  5. Paasche-Orlow, Michael K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...