skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Redmond, Cleve xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Family Psychology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Dissemination of Evidence-Based Family Interventions: Maintenance of Community-Based Partnership Recruitment Results and Associated Factors

Spoth, Richard ; Clair, Scott ; Greenberg, Mark ; Redmond, Cleve ; Shin, Chungyeol

Journal of Family Psychology, 2007, Vol.21(2), pp.137-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-3200 ; E-ISSN: 1939-1293 ; DOI: 10.1037/0893-3200.21.2.137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Redmond, Cleve
  2. Greenberg, Mark
  3. Shin, Chungyeol
  4. Greenberg, M.
  5. Clair, Scott

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...