skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang Yong xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Environmental Sciences (China) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced-glutathione concentrations in Boleophthalmus pectinirostris tissues exposed to benzo(a)pyrene

Feng, T ; Zheng, W Y ; Guo, X Q ; Zhang, Y

Journal of environmental sciences (China), July 2001, Vol.13(3), pp.308-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 11590761 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zheng, Wy
  2. Feng, T.
  3. ZHENG Wei-yun
  4. Zhang, Yong
  5. Zhang, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...