skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Environmental Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Risk assessment of heavy metal contaminated soil in the vicinity of a lead/zinc mine - Risk assessment of heavy metal contaminated soil in the vicinity of a lead/zinc mine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk assessment of heavy metal contaminated soil in the vicinity of a lead/zinc mine - Risk assessment of heavy metal contaminated soil in the vicinity of a lead/zinc mine

LI ; Jing ; XIE ; Zheng ; ; ; miao ; ZHU ; Yong ; ; ; guan ; Ravi ; Naidu ; LI;Jing;XIE;Zheng-miao;ZHU;Yong-guan;Ravi;Naidu

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2005, Vol.17(6), pp.881-885 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jing
  2. XIE Zheng-miao
  3. LI Jing
  4. Zhu, Y.-G.
  5. Yong-Guan, Zhu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...