skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Chinese xóa Tất cả các phiên bản Journal Of Computer Science And Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TangiWheel: A Widget for Manipulating Collections on Tabletop Displays Supporting Hybrid Input Modality

Catalá, Alejandro ; Garcia-Sanjuan, Fernando ; Jaen, Javier ; Mocholi, Jose

Journal of Computer Science and Technology, 2012, Vol.27(4), pp.811-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-012-1266-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Network-Aware Interfaces as Facilitators of Innovation

García-Barriocanal, Elena ; Sicilia, Miguel-Angel ; Sánchez-Alonso, Salvador

Journal of Computer Science and Technology, 2012, Vol.27(6), pp.1211-1221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-012-1297-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Motion Gesture Interfaces in Mobile Phones for Blind People

Dim, Nem ; Ren, Xiangshi

Journal of Computer Science and Technology, 2014, Vol.29(5), pp.812-824 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-014-1470-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online Palmprint Identification System for Civil Applications

Zhang, David ; Lu, Guang-Ming ; Kong, Adams ; Wong, Michael

Journal of Computer Science and Technology, 2005, Vol.20(1), pp.70-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-005-0008-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time Optimal Reach-Posture Prediction in a New Interactive Virtual Environment

Yang, Jingzhou ; Marler, R. ; Beck, Steven ; Abdel-Malek, Karim ; Kim, Joo

Journal of Computer Science and Technology, 2006, Vol.21(2), pp.189-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-006-0189-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Reusable Remote Labs with Adaptable Client User-Interfaces

Odeh, Salaheddin

Journal of Computer Science and Technology, 2010, Vol.25(5), pp.999-1015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-010-9383-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unified UDispatch: A User Dispatching Tool for Multicore Systems

Tu, Tang-Hsun ; Hsueh, Chih-Wen

Journal of Computer Science and Technology, May 2011, Vol.26(3), pp.375-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/s11390-011-1141-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A context-aware infrastructure for supporting applications with pen-based interaction

Li, Yang ; Guan, ZhiWei ; Dai, GuoZhong ; Ren, XiangShi ; Han, Yong

Journal of Computer Science and Technology, 2003, Vol.18(3), pp.343-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/BF02948904

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model-based approach to object-oriented software metrics

Mei, Hong ; Xie, Tao ; Yang, Fuqing

Journal of Computer Science and Technology, 2002, Vol.17(6), pp.757-769 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/BF02960766

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stroke Style Analysis for Painterly Rendering

Zang, Yu ; Huang, Hua ; Li, Chen-Feng

Journal of Computer Science and Technology, 2013, Vol.28(5), pp.762-775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-013-1375-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative Interaction for Videos on Mobile Devices Based on Sketch Gestures

Zhang, Jin-Kai ; Ma, Cui-Xia ; Liu, Yong-Jin ; Fu, Qiu-Fang ; Fu, Xiao-Lan

Journal of Computer Science and Technology, 2013, Vol.28(5), pp.810-817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-013-1379-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Intermediary Framework for Dynamic Edge Service Composition

Canali, Claudia ; Colajanni, Michele ; Malandrino, Delfina ; Scarano, Vittorio ; Spinelli, Raffaele

Journal of Computer Science and Technology, 2012, Vol.27(2), pp.281-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-012-1223-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective and Efficient Multi-Facet Web Image Annotation

Chen, Jia ; Zhu, Yi-He ; Wang, Hao-Fen ; Jin, Wei ; Yu, Yong

Journal of Computer Science and Technology, 2012, Vol.27(3), pp.541-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-012-1242-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Massive Storage Systems

Feng, Dan ; Jin, Hai

Journal of Computer Science and Technology, 2006, Vol.21(5), pp.648-664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-006-0648-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference implementation of scalable I/O low-level API on Intel Paragon

Sun, Ninghui

Journal of Computer Science and Technology, 1999, Vol.14(3), pp.206-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/BF02948509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LFTOP : An LF -Based Approach to Domain-Specific Reasoning

Pang, Jian-Min ; Callaghan, Paul ; Luo, Zhao-Hui

Journal of Computer Science and Technology, 2005, Vol.20(4), pp.526-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-005-0526-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JacUOD: A New Similarity Measurement for Collaborative Filtering

Sun, Hui-Feng ; Chen, Jun-Liang ; Yu, Gang ; Liu, Chuan-Chang ; Peng, Yong ; Chen, Guang ; Cheng, Bo

Journal of Computer Science and Technology, 2012, Vol.27(6), pp.1252-1260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-012-1301-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust-Based Personalized Service Recommendation: A Network Perspective

Deng, Shui-Guang ; Huang, Long-Tao ; Wu, Jian ; Wu, Zhao-Hui

Journal of Computer Science and Technology, Jan 2014, Vol.29(1), pp.69-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/s11390-014-1412-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securing Recommender Systems Against Shilling Attacks Using Social-Based Clustering

Zhang, Xiang-Liang ; Lee, Tak ; Pitsilis, Georgios

Journal of Computer Science and Technology, 2013, Vol.28(4), pp.616-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-013-1362-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personalized News Recommendation: A Review and an Experimental Investigation

Li, Lei ; Wang, Ding-Ding ; Zhu, Shun-Zhi ; Li, Tao

Journal of Computer Science and Technology, Sep 2011, Vol.26(5), pp.754-766 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/s11390-011-0175-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2005  (3)
 3. 2006đến2010  (16)
 4. 2011đến2013  (31)
 5. Sau 2013  (30)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ren, Xiangshi
 2. Mei, Hong
 3. Hu, Wei-Wu
 4. Liu, Zhen-Jun
 5. Lu, Kai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...