skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Clinical Microbiology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cryptic and rare Aspergillus species in Brazil: prevalence in clinical samples and in vitro susceptibility to triazoles

Negri, C E ; Gonçalves, S S ; Xafranski, H ; Bergamasco, M D ; Aquino, V R ; Castro, P T O ; Colombo, A L

Journal of clinical microbiology, October 2014, Vol.52(10), pp.3633-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-660X ; PMID: 25078909 Version:1 ; DOI: 10.1128/JCM.01582-14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aquino, V.R.
  2. Colombo, A
  3. Bergamasco, M
  4. Colombo, AL
  5. Xafranski, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...